ទំព័រដើម » សេដ្ឋកិច្ច

យន្តការដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារបន្លែនៅកម្ពុជា ៖ ទ្រឹស្តី និង អនុវត្តន៍

ដោយ៖ ឆេង វណ្ណារិទ្ធ(បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច)

ប្រធានស្តីទីវិទ្យាសា្ថនមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

សេចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងអត្ថបទ

តួនាទីនៃហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដោយ៖ លោក សាន ចេង (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យសាស្ត្រសង្គម

ទ្រឹស្តីអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួន និង ទ្រឹស្តីឧត្តមភាពប្រៀបធៀបពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យវិនិយោគនានា

ដោយ៖ លោក ឈឿន សាវន (បេក្ខជនបណ្ឌិត ផ្នែកទេសចរណ៍)

ប្រធានផ្នែកនីតិសាស្រ្ដនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និង

បញ្ហា និង ដំណោះស្រាយ ទីផ្សារបន្លែនៅកម្ពុជា

ដោយ៖ លោក ឆេង វណ្ណារិទ្ធ (បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច)

ប្រធានស្តីទីវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និង

ទស្សនាទានរបស់សេដ្ឋវិទូសំខាន់ៗ

ទស្សនាទានរបស់សេដ្ឋវិទូសំខាន់ៗ ដោយលោក ប៉ាន់ វុត្ថា (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា) មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

គោលនយោបាយកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គោលនយោបាយកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

 

ដោយលោក សាន ចេង បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង

វិស័យកសិកម្ម ៖ បញ្ហា និង ដំណោះស្រាយ (ករណី ខេត្តប៉ៃលិន ឆ្នាំ២០១៦)

វិស័យកសិកម្ម ៖ បញ្ហា និង ដំណោះស្រាយ (ករណី ខេត្តប៉ៃលិន ឆ្នាំ២០១៦