ទំព័រដើម » វប្បធម៌​

ទស្សនៈខ្មែរ ស្ដីពីចំនួនលេខ (The Khmer Thought on Numbers) (…បន្តមកពីលេខមុន…)

Download

របបមាតាធិបតេយ្យក្នុងសង្គមខ្មែរ

ដោយ៖ លោក ឈុន​ ផាវ៉េង (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា)

មន្ត្រីស្រាវស្រាវ​ផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង

ជំនឿក្នុងសង្គមខ្មែរ

ដោយ៖ លោក ហែម ឡាច (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកធម្មសាស្ត្រនិងចរិយាសាស្ត្រ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង

ទស្សនៈខ្មែរ ស្ដីពីចំនួនលេខ (The Khmer Thought on Numbers)

ដោយ៖ ឯកឧត្តម អ៊ុំ ប៉ុម (បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ)

ជំនួយការនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

ជ្រុងមួយនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌សិល្បៈអរូបីខ្មែរ

ជ្រុងមួយនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌សិល្បៈអរូបីខ្មែរ ONE CORNER OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF CAMBODIA

ចង្កៀងគោមបុរាណខ្មែរ

ចង្កៀងគោមបុរាណខ្មែរ LANTERN LAMP OF KHMER ANCIENT បណ្ឌិត ខៀវ កុសល

តួនាទីវត្តអារាមក្នុងសង្គមខ្មែរ

តួនាទីវត្តអារាមក្នុងសង្គមខ្មែរ ដោយលោក ហែម ឡាច (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា) មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកធម្មសាស្ត្រនិងចរិយាសាស្ត្រ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

ព្រះពុទ្ធសាសនា និង ការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជា

ព្រះពុទ្ធសាសនា និង ការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជា

 

ដោយលោកស្រី ជា វណ្ណី (បណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍) និងជា