ទំព័រដើម » វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ

គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

(…បន្តពីលេខមុន…)

ដោយ៖ មាឃ សារី (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យសាស្រ្តអប់រំ)

ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

ពត៌មាន​លម្អិត »

គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (បន្តមកពីលេខមុន)

ដោយ៖ លោក មាឃ សារី (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ)

ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និង

ការអប់រំ និង ការអភិវឌ្ឍនៅម្ពុជា

ដោយឯកឧត្តម កង ឱម (បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ)

ជំនួយការនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា មានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទៅតាមសម័យកាល​

ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា

ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា CRRICULUM DEVELOPMENT ដោយឯកឧត្តម កង ឱម (បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ) សាស្រ្តាចារ្យវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ និងជា

គុណភាពឧត្តមសិក្សាក្នុងពេល​អនាគត

គុណភាពឧត្តមសិក្សាក្នុងពេលអនាគត (QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN THE FUTURE)

 

គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

 

 

ដោយលោក មាឃ សារី (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ) ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត