ទំព័រដើម » អក្សរសិល្ប៍-សិល្បៈ

រចនាបថក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោកខ្មែរ

 (…បន្តមកពីលេខមុន…)

ដោយ៖ លោក នេត ចំរើន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា

រចនាបថក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោកខ្មែរ (បន្តមកពីលេខមុន)

ដោយ៖ លោក នេត ចំរើន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា

អក្សរសិល្ប៍ព្រាហ្មណ៍និយម

ដោយ៖លោក ឃិន យ៉ង់ (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

លេខាអចិន្ត្រៃយ៍វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

១- ប្រភពព្រហ្មញ្ញសាសនា

សាសនាព្រាហ្មណ៍

«អប្សរា» ពីទេវកថាឥណ្ឌា មកចម្លាក់ និង របាំតន្តីខ្មែរ

«អប្សរា» ពីទេវកថាឥណ្ឌា មកចម្លាក់ និង របាំតន្តីខ្មែរ “APSARA” FROM INDIAN MYTHOLOGY

រចនាបថក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោកខ្មែរ

រចនាបថក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោកខ្មែរ ដោយលោក នេត ចំរើន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍) មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

អក្សរសិល្ប៍វិទ្យា

អក្សរសិល្ប៍វិទ្យា LITEROLOGY

 

ដោយលោក ហាក់ វ៉ាន់ដារា (បណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍) ប្រធានផ្នែកនរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ