ទំព័រដើម » ប្រវត្តិសាស្ត្រ

ប្រវត្តិនៃស្ថាប័នរដ្ឋសភា ចន្លោះឆ្នាំ១៩៤០-២០០៣

ដោយ៖ ឈឿន សាវន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកទេសចរណ៍)

ប្រធានផ្នែកនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត

ស្ថាប័ននីតិប្រតិបតិ្ត (១៩៩៣-២០១៨)

ដោយ៖ ហែម ឡាច (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវវិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គម

រដ្ឋបាលដែនដី​របស់​រដ្ឋ មាន​នៅថ្នាក់កណ្តាល​

ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ឯករាជ្យ និង ការបង្កើត​ចលនាសង្គមរាស្រ្តនិយម

ដោយ៖ សុង ស៊ីណា (បណ្ឌិតផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យា)

មន្រ្តីស្រាវជ្រាវផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យា​និងវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ

វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត

ប្រវត្តិសារៈមន្ទីរជាតិ

ដោយ៖ លោក អាត ទៀង (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យា)

មន្រ្តីស្រាវជ្រាវផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្រ្ដនយោបាយ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ដ និង វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

ការបង្កើតខេត្តកោះកុង

ដោយ៖ លោក សុង ស៊ីណា (បណ្ឌិតផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យា)

មន្រ្តីស្រាវជ្រាវផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និង

បុរេប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា

ដោយលោក សួ ប៉ុណ្ណារ៉ាត់ (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ)

ប្រធានផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

​ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមានវឌ្ឍនាការ បោះជំហានទៅមុខជានិច្ច​

ការផ្តល់ជំនួយសហរដ្ឋអាម៉េរិកមកឱ្យប្រទេសកម្ពុជា ពីឆ្នាំ១៩៥០ ដល់ឆ្នាំ១៩៦៣

ការផ្តល់ជំនួយសហរដ្ឋអាម៉េរិកមកឱ្យប្រទេសកម្ពុជា ពីឆ្នាំ១៩៥០ ដល់ឆ្នាំ១៩៦៣ ដោយលោក សួ ប៉ុណ្ណារ៉ាត់ (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ), លោក សុង