ទំព័រដើម » ភូមិវិទ្យា-នគរូបនីយកម្ម

តំបន់ទំនាប​ឆ្នេរ និង ឈូងសមុទ្រកម្ពុជា «សក្តានុពល និង បញ្ហាប្រឈម​»

(…បន្តមកពីលេខមុន…)

ដោយ៖ ហៃ សុគន្ធា (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកភូមិវិទ្យា)

មន្រ្តីស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិវិទ្យានិងនគរូបនីយកម្ម

តំបន់ទំនាប​ឆ្នេរ និង ឈូងសមុទ្រកម្ពុជា «សក្តានុពល និង បញ្ហាប្រឈម​»

ដោយ៖ លោក ហៃ សុគន្ធា (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកភូមិវិទ្យា)

មន្រ្តីស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិវិទ្យានិងនគរូបនីយកម្ម វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

នគរូបនីយកម្មសកលលោក និង ចំណាកជនបទ

នគរូបនីយកម្មសកលលោក និង ចំណាកជនបទ ដោយលោក ហៃ សុគន្ធា (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកភូមិវិទ្យា) មន្រ្តីស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិវិទ្យានិងនគរូបនីយកម្ម វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ