ទំព័រដើម » នយោបាយ

ការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជា (១៩៨៧-១៩៩១)

ដោយ៖ ទុយ យូឃីម (បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ)

អនុប្រធានផ្នែកវិទ្យសាស្រ្តអប់រំ

ពត៌មាន​លម្អិត »

ទស្សនាទានរបស់ នីកូឡូ ម៉ាឃីយ៉ាវេលី ​(Niccolo Machiavelli) ស្តីពី វិធីគ្រប់គ្រងរដ្ឋ

ដោយ៖ លោក ប៉ាន់ វុត្ថា (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

សន្ដិភាវូបនីយកម្មនៅកម្ពុជា ពីឆ្នាំ១៩៩១ ដល់ ១៩៩៨

ដោយ៖ លោក ទុយ យូឃីម (បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យសាស្ត្រនយោបាយ)

អនុប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និង