ទំព័រដើម » នរវិទ្យា-ពន្ធុវិទ្យា

ដំណើរសមាហរណកម្មជនជាតិដើមភាគតិច ទៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅខេត្តរតនគីរី (…បន្តមកពីលេខមុន…)

Download

ដំណើរសមាហរណកម្ម ជនជាតិដើមភាគតិច ទៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរ នៅខេត្តរតនគីរី

អត្ថបទនេះជាស្នាដៃស្រាវជ្រាវរួម ដែលដឹកនាំការស្រាវជ្រាវដោយ​លោក ឆេង វណ្ណារិទ្ធ (បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ដសេដ្ឋកិច្ច) ប្រធានស្តីទី​វិទ្យាស្ថានមនុស្ស និង វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម