ទំព័រដើម » ច្បាប់ និង រដ្ឋបាល

សេចក្តីផ្តើមការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ តើការគ្រប់គ្រងសាធារណៈជាអ្វី?

Download

អនុក្រឹត្យតម្លើងកាំ វរមន្រ្តី-ឡើងតាមវេន ឆ្នាំ២០១៦

អនុក្រឹត្យតម្លើងកាំ វរមន្រ្តី-ឡើងតាមវេន ឆ្នាំ២០១៦Download

អនុក្រឹត្យតម្លើងកាំ វរមន្រ្តី-ឡើងតាមសញ្ញាបត្រ ឆ្នាំ២០១៧

អនុក្រឹត្យតម្លើងកាំ វរមន្រ្តី-ឡើងតាមសញ្ញាបត្រ ឆ្នាំ២០១៧Download

អនុក្រឹត្យតម្លើងកាំ វរមន្រ្តី-ឡើងតាមវេន ឆ្នាំ២០១៧

អនុក្រឹត្យតម្លើងកាំ វរមន្រ្តី-ឡើងតាមវេន ឆ្នាំ២០១៧Download

អនុក្រឹត្យតម្លើងកាំ វរមន្រ្តី-ឡើងតាមវេន ឆ្នាំ២០១៨

ឡើងកាំ-តាមធម្មតា-ឆ្នាំ២០១៨-វរៈមន្រ្តីDownload

ព្រះរាជក្រឹត្យតម្លើងកាំ ឧត្តមមន្រ្តី-ឡើងតាមវេន ឆ្នាំ២០១៦

ព្រះរាជក្រឹត្យតម្លើងកាំ-ឧត្តមមន្រ្តី-ឡើងតាមវេន-ឆ្នាំ២០១៦Download

ព្រះរាជក្រឹត្យតម្លើងកាំ ឧត្តមមន្រ្តី-ឡើងតាមវេន ឆ្នាំ២០១៧

ព្រះរាជក្រឹត្យតម្លើងកាំ ឧត្តមមន្រ្តី-ឡើងតាមវេន ឆ្នាំ២០១៧Download

ព្រះរាជក្រឹត្យតម្លើងកាំ ឧត្តមមន្រ្តី-ឡើងតាមសញ្ញាបត្រ ឆ្នាំ២០១៨-លើកទី២

ព្រះរាជក្រឹត្យតម្លើងកាំ-ឧត្តមមន្រ្តី-ឡើងតាមសញ្ញាបត្រ-ឆ្នាំ២០១៨-លើកទី២Download

ព្រះរាជក្រឹត្យតម្លើងកាំ ឧត្តមមន្រ្តី-ឡើងតាមសញ្ញាបត្រ ឆ្នាំ២០១៨-លើកទី១

ព្រះរាជក្រឹត្យតម្លើងកាំ ឧត្តមមន្រ្តី-ឡើងតាមសញ្ញាបត្រ ឆ្នាំ២០១៨-លើកទី១Download

ព្រះរាជក្រឹត្យតម្លើងកាំ ឧត្តមមន្រ្តីឡើងតាមវេន ឆ្នាំ២០១៨

ព្រះរាជក្រឹត្យតម្លើងកាំ ឧត្តមមន្រ្តី ឡើងតាមវេន ឆ្នាំ២០១៨Download